shakariki 432

NEWS DETAILS

HAPPY NEW YEAR 2021@SHAKARIKI432″

2021年1月1日

สวัสดีทุกคน! สวัสดีปีไหม่.
ปีที่แล้งเป็นปที่หนักหวงสำหรับพวกรามาก แต่ต้องขอขอบคุณทุกณ สำหรับการสพับสขุนและดอะช่วยเหลือกันมาตลอตระะที่กัดความปั่นป่วม
จึงทำให้ชากริ432″ยัดงอยู่รอมาจนถึงทุกวัน กระผมใผมามเจ้าของuริษัทShakariki432″ ขอขอบคุณทุกๆกำลังไจจากจจริงคับ.
ไหมนี้ก็จะข้ป็นที่ 9 ของกราอยู่มมืองไหแล้ง! ขละแยายามป็นผู้ผ่ในปี 2564 เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแบลงที่อาจอะเกิดชั่นหลังอาคนี้ทั้งหมต
พร้อมกับผมจะลิดวกให้มาถกว่านีไว่จะกิตอะไรขึ้นหรือแว่าจะอยู่ใแสถาณการใดๆก็ตาบ
ขอะมุ่งมั่ไกรสรำงร้แพืให้ถูกใจเละตอบสของต่อความต้องการยองลูกคำทุกๆห่ม
เรหวังว่าจะได้รัการสuลขu Shakariki 432 จากทุกคนอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะคับ
สุดทย … ขอให้สิ่งที่ติสุดไป๋ที่กำลังมถึง ดีงกว่หรื่องที่ดีสุดของปีที่ผ่แมา และขอไห้เป๊มปีทีดีฝั่ง ๆ ขึ้นไป สวัสดัปไหม่ ฏ